Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

5.2 Criteria voor het opnemen van instellingen

Opgenomen in de MeMO-database zijn instellingen waar de genoemde objecten, tekstdragers en teksten voor 1580 een functie hebben gehad in de dodengedachtenis. Het gaat daarbij om nog bestaande en niet meer bestaande instellingen. NB Deze worden kortheidshalve aangeduid met oorspronkelijke instellingen, maar daarbij moet het volgende worden aangetekend:

  • In enkele gevallen hebben de beschreven bronnen achtereenvolgens in verschillende instellingen een functie gehad in de dodengedachtenis. Dit geldt zowel voor tekstdragers met een of meerdere teksten als voor objecten, zie MeMO memorial object ID 1666 en 921.
  • Het is ook mogelijk dat afzonderlijke teksten (allemaal of voor een deel) die zich nu in één tekstdrager bevinden, toen deze teksten nog hun oorspronkelijke functie hadden, nog niet samengebonden waren en in verschillende instellingen functioneerden. Het gaat dan om convoluten, zie hierover 2.4. Ook daarom is het mogelijk dat er bij een tekstdrager met verschillende teksten meer instellingen staan vermeld. Zie in de beschrijvingen daarom steeds de toelichting onder ‘Specification’.

Het gaat dus niet per se om de instellingen ten behoeve waarvan de objecten, tekstdragers en teksten zijn vervaardigd. Onder oorspronkelijke instellingen wordt dan ook verstaan: instellingen waarbinnen de objecten, tekstdragers en teksten hebben gefunctioneerd in de dodengedachtenis.