Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

3.3 Waarop is de verschafte informatie gebaseerd?

Voor de inventarisaties en beschrijvingen is in het MeMO-project gebruik gemaakt van de mogelijkheden die hieronder, in willekeurige volgorde, zijn opgesomd. Voor de grafzerken en grafmonumenten zijn dit:

 • inventarisaties uit het verleden (met name van Bloys van Treslong Prins, Belonje en Muschart, zie Literatuur hieronder en de literatuurverwijzingen in de database)
 • inventarisaties en fotoarchief van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • eigen onderzoek
 • nieuw gemaakte foto’s (in samenwerking met de RCE)
 • foto’s en informatie ontvangen van particulieren, kerken en bedrijven
 • publicaties

Voor de inventaris en beschrijvingen van de memorievoorstellingen is gebruikt gemaakt van:

 • het onderzoek van Truus van Bueren, medewerkers en studenten in het kader van het Memoriaproject. In het kader van dit project werden memorievoorstellingen voor het gebied van het (aarts)bisdom Utrecht voor de periode tot circa 1630 onderzocht. Een van de resultaten van dit project is de online database Memoria in Beeld (2007-2009)
 • onderzoek van de objecten zelf en uitgebreide analyses van de inventarisaties (onderzoek verricht in het kader van het MeMO-project of het daaraan voorafgaande Memoriaproject)
 • foto’s van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) en de SKKN
 • foto’s van particulieren en veilinghuizen
 • publicaties van andere onderzoekers

In de beschrijvingen zijn verbeteringen van oude literatuur en nieuwe inzichten verwerkt. Zo worden sommige in de literatuur als sarcofaagdeksels aangeduide stenen uit de elfde tot veertiende eeuw tegenwoordig beschouwd als gedecoreerde zandstenen zerken, tenzij hun taps toelopende vorm of de bewaard gebleven sarcofaag tonen dat het inderdaad om de deksel van een sarcofaag gaat. Tevens is inmiddels bekend dat de platte stenen die nu in vloeren van kerken worden aangetroffen niet per definitie grafzerken zijn; het kunnen ook deksels van verloren gegane graftomben zijn. Deze laatstgenoemde objecten worden daarom in de database als één groep behandeld en aangeduid als ‘Tomb slab or floor slab’.

Nieuw onderzoek heeft ook geleid tot correcties en aanvullingen op de informatie die in Memoria in Beeld was opgenomen. NB Memoria in Beeld is niet langer beschikbaar. De data is opgegaan in de MeMO-database.