Medieval Memoria Online

4.2 Criteria voor het opnemen van tekstdragers

Uitgangspunt

Opgenomen zijn verhalende bronnen en memorieregisters uit de periode tot 1580 die functioneerden in het gebied van het huidige Nederland.

NB Tekstdragers die een verhalende bron bevatten die betrekking heeft op de memoria in Nederland, maar die altijd buiten Nederland hebben gefunctioneerd, zijn niet opgenomen als er tekstdragers zijn met dezelfde tekst die wel in Nederland hebben gefunctioneerd. Daarom is een aantal ‘buitenlandse’ kopieën van de Chronicon Windeshemense niet opgenomen.

Opgenomen zijn:

  • Handschriften die op het eerste gezicht geen registers van giften zijn (maar bijvoorbeeld registers van renten) maar waarin een groot gedeelte van de entries wel giften blijken te bevatten, zie MeMO text carrier ID 165
  • Cartularia met namenlijstjes van herdachte personen, waarin wordt verwezen naar de afgeschreven akten, zie MeMO text carrier ID 142
  • Memorieregisters die bestaan uit lijsten van namen waarvan (nog) niet is vastgesteld dat ze een functie hebben gehad in het kader van de dodengedachtenis, zie  4.4 en MeMO text carrier ID 160
  • Handschriften met verhalende bronnen en memorieregisters met dateringen zoals ‘laatste kwart zestiende eeuw’, omdat deze nog binnen de door MeMO begrensde periode ontstaan kunnen zijn, zie MeMO text carrier ID 20
  • Handschriften met een of meer teksten en memorieregisters die ontstaan zijn vóór 1580, maar die alleen zijn overgeleverd in handschriften van na 1580, zie MeMO text carrier ID 344. In één geval is ook een tekstdrager opgenomen die een verhalende bron bevat die van na 1580 stamt omdat deze tekst een (meer) uitgebreid verslag geeft van gebeurtenissen van vóór 1580. MeMO text carrier ID 287 is een laat-zeventiende-eeuws handschrift dat onder andere een kopie bevat van de kroniek van de abten van Aduard. Deze versie biedt de meest betrouwbare informatie betreffende de jaren 1528-1578.
  • Tekstdragers of teksten die alleen nog in een editie bestaan omdat het originele manuscript inmiddels verloren is gegaan, zie MeMO text carrier ID 291

Niet opgenomen zijn:

  • Korte overzichten van bijvoorbeeld overleden familieleden in getijden- en gebedenboeken en in missalen. Deze zijn nog niet voldoende geïnventariseerd om een gedegen overzicht in de database te kunnen aanbieden.
  • Memorieregisters die waarschijnlijk tot stand zijn gekomen omdat de bezorger ze heeft samengesteld op basis van archiefstukken. Zo is een aantal naamlijsten in de historiografische handschriften van Buchelius (Monumenta, Inscriptiones, etc.) niet opgenomen omdat deze lijsten waarschijnlijk tot deze categorie behoren.
  • Hagiografieën, omdat de MeMO-database bedoeld is voor de nagedachtenis van gewone, zondige zielen. De biografieën van grensgevallen zoals Geert Grote zijn wel opgenomen, zie MeMO text carrier ID 243.
  • Tekstdragers die circa of na 1580 zijn gedateerd indien er ook eenzelfde verhalende bron is in een oudere tekstdrager. De informatie over dit soort latere teksten is in de database opgenomen onder ‘Filiation’.